PRIVACYVERKLARING (AVG)
   
Persoonsgegevens van relaties van finact worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd met inachtneming van de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) hieromtrent stelt. Hieronder leest u meer over de gegevensverwerking, ons privacybeleid, uw rechten, onze beveiligingsmaatregelen en tot wie u zich toe kunt wenden als u nog vragen mocht hebben.
 
Verwerking van persoonsgegevens
Bij het abonneren op onze software en optioneel binnen de software vragen wij u om persoonsgegevens. De verstrekte gegevens worden gebruikt voor:
 • de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst;
 • om u de informatie te kunnen verstrekken waar u om heeft gevraagd;
 • om u te kunnen wijzen op eventuele (nieuwe) producten en diensten;
 • voor overige activiteiten ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering.
De persoonsgegevens welke u op onze server achterlaat, zoals gegevens van uw relaties, worden door ons niet gebruikt noch aan derden beschikbaar gesteld. Uw gegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.
 
Verwerken gegevens door licentiehouders
Binnen onze licentiemodules verwerken wij persoonsgegevens van uw klantrelaties, eventueel haar werknemers en individuele personen. Wij verwerken deze gegevens volgens de eisen van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat:
 • wij persoonsgegevens van uw relaties en werknemers op een behoorlijke en zorgvuldige manier zullen verwerken;
 • wij persoonsgegevens verwerken op basis van het uitgangspunt dat uw klantrelatie hiervoor zijn of haar toestemming heeft gegeven;
 • wij zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen -naar de stand van zaken van de techniek en rekening houdend met de uitvoeringskosten- om de persoonsgegevens te beveiligen;
 • wij richten daarbij onze organisatie zodanig in dat wij steeds in staat zijn om een eventueel datalek tijdig te signaleren en zullen ons houden aan de wettelijke regels ten aanzien van de meldplicht bij een datalek;
 • wij uitvoering zullen geven aan de specifieke rechten die personen hebben ten aanzien van de gegevensverwerking door ons (recht op informatie, recht op inzage, recht op rectificatie, recht van bezwaar, recht op wissen, recht op beperking van de gegevensverwerking, recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens), voor zover de privacyregels ons hiertoe verplichten en onze dienstverlening en bewaarplicht niet in gevaar wordt gebracht;
 • u de persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is;
 • wij op niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die voortvloeit uit een tekortkoming van de bescherming van de persoonsgegevens door de licentiehouder;
 • wij de persoonsgegevens niet zullen gebruiken voor andere doelen dan waarvoor we de persoonsgegevens van u hebben ontvangen;
 • wij de persoonsgegevens niet zullen gebruiken door aanbiedingen te doen voor (aanvullende) financiële producten;
 • wij inzicht hebben in het gebruik van de licentiehouder en dit niet aan derden verstrekken;
 • wij zullen de persoonsgegevens van licentiehouders en relaties van licentiehouders geheimhouden en vertrouwelijk behandelen.
 
Inzage en aanpassing gegevens
Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u en/of uw relaties hebben geregistreerd juist zijn, dan kunt u de door ons opgeslagen persoonsgegevens via ons extranet raadplegen. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, dan kunt u deze gegevens tevens via het extranet wijzigen of verwijderen. Op deze wijze hebt u zelf volledige zeggenschap en controle over de bij ons bekende en opgeslagen gegevens.
 
Beveiligingsmaatregelen en geheimhouding
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen binnen onze organisatie die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 
Gebruikmaking cookies
Als u inlogt op ons extranet dan kunt u aangeven of u uw inloggegevens op uw computer wilt laten opslaan om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Hierbij worden kleine tekstbestanden (een zogenaamde cookie) naar uw computer gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het internet. Aan de hand van een cookie kan deze site u herkennen en uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) alvast invullen.
 
Functionaris gegevensbescherming
Finact Software beschikt over een functionaris gegevensbescherming. Finact Software heeft de mogelijkheid om een verwerkersovereenkomst op te stellen die voldoet aan de eisen van de AVG. Op verzoek van de licentiehouder zal uitsluitend de verwerkersovereenkomst van Finact Software gebruikt worden.
 
Aanpassing reglement en vragen
Deze Privacyverklaring maakt deel uit van de licentieovereenkomst en algemene voorwaarden tussen u als onze relatie en Finact Software als softwareleverancier. De tekst van deze privacyverklaring kan worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen. Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u zich schriftelijk tot ons wenden.