PRIVACY VERKLARING
   
Persoonsgegevens van relaties van finact worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd met inachtneming van de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) hieromtrent stelt. Hieronder leest u meer over de verwerking, het privacybeleid, uw rechten, onze beveiligingsmaatregelen en tot wie u zich toe kunt wenden als u nog vragen mocht hebben.
 
Verwerking van persoonsgegevens
Bij het abonneren op finact software en optioneel bij het dossierbeheer binnen de software vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, om u de informatie te kunnen verstrekken waar u om heeft gevraagd en om u te kunnen wijzen op eventuele (nieuwe) producten en diensten. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Overige persoonsgegevens welke u op onze server achterlaat, zoals gegevens van uw relaties, worden door ons niet gebruikt noch aan derden beschikbaar gesteld.
 
Privacybeleid finact
Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. Deze melding is onder meldingsnummer 1428192 opgenomen in het openbaar register op de website van de autoriteit. Uw gegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.
 
Inzage en aanpassing gegevens
Wij houden graag uw gegevens actueel. Als u u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben geregistreerd ook juist zijn, dan kunt u de door ons opgeslagen persoonsgegevens via ons extranet raadplegen. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, dan kunt u uw gegevens tevens via het extranet aanpassen. Op deze wijze hebt u zelf volledige zeggenschap en controle over de bij ons bekende en opgeslagen gegevens.
 
Beveiligingsmaatregelen en geheimhouding
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 
Gebruikmaking cookies
Als u inlogt op ons extranet dan kunt u aangeven of u uw inloggegevens op uw computer wilt laten opslaan om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Hierbij worden kleine tekstbestanden (een zogenaamde cookie) naar uw computer gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het electronische communicatienetwerk. Aan de van een cookie kan deze site u herkennen en uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) alvast invullen.
 
Aanpassing reglement en vragen
De tekst van dit privacystatement kan worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen. Als u nog vragen heeft over het privacy statement dan kunt u zich schriftelijk tot ons wenden.