DISCLAIMER
   
Finact besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data waarbij geldt dat onjuistheden echter kunnen voorkomen. Finact alsmede de aan haar gelieerde toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.
 
Wijzigen van informatie
Alle informatie op deze website (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties en verwijzingen) kan zonder voorafgaande aankondiging door finact worden gewijzigd. Finact streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is.
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Finact is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op deze informatie, of voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.
 
Toestemming voor derden
Zonder uitdrukkelijke toestemming van finact is het niet toegestaan om informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen en documenten die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te verspreiden.
 
Toegankelijkheid website
Finact stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Omdat finact hiervoor afhankelijkheid is van externe partijen kan finact niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. Finact aanvaardt géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.
 
Gebruik rekenmodules
Resultaten welke -in wat voor een vorm dan ook- voorvloeien uit rekenmodules op deze website zijn gebaseerd op de door u ingevoerde gegevens. Finact zal derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de fiscale, civieljuridische, actuariële, verzekeringstechnische en/of andere consequenties die verband houden met de intepretatie, acceptatie en/of gevolgen van de uitkomsten.
 
Copyright en akkoordverklaring
De informatie op deze website gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Door gebruik te maken van de diensten en/of (één van) de rekenmodules van finact gaat u akkoord met uitsluiting van aansprakelijkheid door finact.