(0800) 8700 700        TEAMVIEWER        INLOGGEN
WIE ZIJN WE   WAT DOEN WE   ONZE TARIEVEN   CONTACT
 
Meer informatie over onze software
 
Modulaire opbouw van het platform
Het pensioenplatform
Beschrijving software
Ons pensioenplatform is gericht op accountants, fiscalisten en de WFT Adviseur pensioenen. Wij bieden software voor oudedagsverplichtingen (ODV), pensioen- en stamrechtberekeningen in eigen beheer tot en met het volledige adviestraject collectief pensioen. Onze actuariële software is in verschillende groepen verdeeld met en heeft een modulaire opbouw. Op dit moment zijn er modules gericht op collectief pensioen, individueel (dga) pensioenadvies, pensioen in eigen beheer en pensioenplanning. Naast deze modulaire opbouw, worden nieuwe platforms ontwikkeld voor de zakelijke (advies)markt.

Customer due diligence

Onze customer due diligence analyse (CDD) is een hulpmiddel waarmee u een eerstelijns screening kunt uitvoeren naar personen of bedrijven welke op een sanctielijst zijn opgenomen, zijn aan te merken als Politiek Prominent Persoon (PEP) of bijvoorbeeld negatief in de media zijn gekomen. Deze module stelt u in staat om mede en efficiënt invulling geven aan het know-your-customer-principe en wettelijke verplichtingen vanuit de Wft, Wwft en de Santiewet 1977.

Onder de reikwijdte van de Wwft vallen financieel dienstverleners zoals banken, kredietinstellingen, levens- verzekeraars, bemiddelaars in levensverzekeringen maar ook registeraccountants, belastingadviseurs, accountant-administratieconsulenten en administratiekantoren. Ten aanzien van de Sanctiewet geldt dat alle personen en ondernemingen verantwoordelijk zijn voor de naleving van de sanctieregelingen. Minimaal bij het aangaan van een overeenkomst met een derde zal een screening moeten worden uitgevoerd.

Collectief pensioenadvies

Finact heeft een online inventarisatieformulier beschikbaar, waarbij rekening wordt gehouden met de doelstellingen, kennis en ervaring, risicobereidheid en financiële positie van de werkgever. Uniek is onze koppeling waarmee de financiële risico's en bestuurders direct inzichtelijk zijn. Ook de prioritering van zowel adviseur als werkgever worden vastgelegd in het digitale dossier. Finact heeft een speciale module Financials ontwikkeld om de financiële risico's van uw relaties in beeld te brengen, te monitoren en (tussentijds) te beoordelen. Een balans- en risicoanalyse geeft snel en eenvoudig duidelijkheid over de financiële staat van een onderneming.

Finact heeft een speciale module ontwikkeld om de 'verplichtstelling risico's' van uw relaties in beeld te brengen, te monitoren en (tussentijds) te beoordelen. Met deze module kunt u nagaan of een onderneming op grond van haar activiteiten onder de materiële of personele werkingssfeer van een verplicht gesteld pensioenfonds valt of op grond van haar activiteiten onder de werkingssfeer van een bedrijfstak CAO valt en hieruit een pensioentoezegging volgt. Een dergelijk onderzoek is voor een juiste advisering op het gebied van collectieve pensioenregelingen door de wetgever vereist. Verzekeraars, banken, pensioenadviseurs én accountants maken gebruik van deze module.

De kwantitatieve analyse vindt plaats in onze module Regelingen. De kwalitatieve analyse kunt u vastleggen binnen onze adviesrapportage. Onze prodcutvergelijking zorgt in samenwerking met Moneyview voor een inhoudelijke premie- en productvergelijking van de meeste pensioenverzekeraars.

Eigen beheer (dga)

Het DGA-pensioen is volop in het nieuws. Niet alleen betreft het een uiterst complexe materie, maar bovendien is het ook nog eens voortdurend aan verandering onderhevig. Voor de deskundigheid van een adviseur op dit terrein zijn de juiste adviestools dan ook onontbeerlijk.

U maakt zelf uw ODV- en pensioenberekeningen, en wellicht bezoekt u met regelmaat pensioen actualiteiten sessies? Toch mist u juist dat stukje praktijkondersteuning? Dan heeft Finact Software een perfecte dienst voor u ontwikkeld, namelijk het DGA Pensioen Service Pakket. Dit bestaat uit het complete online DGA Softwarepakket, waarmee u alle pensioenberekeningen eigen beheer, marktwaardeberekeningen en flexibele vervroegings- en uitstelberekeningen moeiteloos kunt maken. Tevens bezoekt u twee maal per jaar onze DGA Pensioen Roadshow inclusief PE-punten.

Kennis en vaardigheden worden dus gecombineerd en met een jaarlijkse dossier-audit door één van onze pensioenspecialisten bij u op kantoor, weet u zeker dat u alles op de rit heeft en u uw klanten proactief kunt adviseren. Wilt u uitsluitend berekeningen maken, dan is ons DGA pakket dé oplossing en beschikt u over alle benodigde actuariële modules voor de DGA.

Pensioenplanning

Binnen deze modules brengt u -onafhankelijk- de pensioensituatie van uw klanten in beeld waarmee u naadloos aansluit bij de nieuwe Wet Pensioencommunicatie. In deze wet wordt voorgesteld om de pensioencommunicatie te verbeteren door deze meer aan te sluiten op de wensen van deelnemers en duidelijker te communiceren over onzekerheden.

Finact biedt zowel een pensioentekortenprogramma voor de DGA/Zelfstandig ondernemer/werknemer, als specifieke risicoplanningen aan om de te verzekeren risicokapitalen te berekenen welke nodig zijn voor het afdekken van de nabestaandenvoorzieningen. Ook heeft u de mogelijkheid om de jaar- en reserveringsruimte door te rekenen en eventueel risico's bij vooroverlijden in beeld te brengen.

Tot slot kunt u in geval van echtscheiding de gevolgen van pensioenverevening, conversie en verrekening bij echtscheiding voor beide ex-echtgenoten doorrekenen. Zowel huidige pensioenaanspraken als premievrije aanspraken bij verzekeraars, bedrijfstakpensioenfondsen en pensioen in eigen beheer worden meegenomen in de actuariële berekeningen.
Het schadeplatform
Beschrijving software
Ons schadeplatform is gericht op de WFT Adviseur schadeverzekeringen waarin wij software bieden voor het volledige adviestraject van verzekerbare risico's. Onze software heeft een modulaire opbouw en kent op dit moment modules gericht op risicomanagement. Naast deze modulaire opbouw, worden nieuwe platforms ontwikkeld voor de zakelijke (advies)markt.

Inkomen

Met de inkomensmodules kunt u analyses en vergelijkingen maken op het gebied van inkomensverzekeringen voor loondoorbetaling en eigenrisicodragerschap aangevuld met de CAO-module. Deze laatste is een hulpmiddel bij een onderzoek naar (verplicht) gestelde personeelsregelingen.

Met de module Wulbz Analyse kunt u een vergelijking maken tussen drie verschillende regelingen voor loondoorbetaling, de verwachte verzuimkosten en De module Whk Analyse stelt u in staat om een (financiële) analyse te maken voor eigenrisicodragerschap òf terugkeer naar het UWV voor het WGA- en/of ZW-flexrisico. In de rapportage wordt tevens stil gestaan bij de overige voor- en nadelen van eigenrisicodragerschap alsmede een premie-indicatie.

Risicomanagement

De risico-adviseur wordt ondersteund met verplichte arbeidsvoorwaarden via de CAO-module welke een hulpmiddel vormt bij een onderzoek naar verplicht gestelde personeelsregelingen. Hierbij wordt stilgestaan bij de feitelijke werkzaamheden, SBI en/of sectorcodes en de AVV, contractuele aansluiting en lidmaatschap werkgeversvereniging.

De risico-adviseur kan via de VRKI Analyse op basis van attractiviteit de goederen en inventaris beoordelen en risico in beeld brengen en hiermee uitleggen hoe preventie-maatregelen moeten worden toegepast. Hiermee kunnen tevens de gevolgen bij groeiende ondernemingen in kaart worden gebracht en de verschillende organisatorische en elektronische risico's worden gerapporteerd.

Met de module Risicoanalyse beoordeelt u de impact van verzekerbare risico's voor de onderneming en drukt deze uit in schadebedragen. Hierbij wordt per risico rekening gehouden met de beheersmaatregel en mogelijke verzekering en kan worden toegepast binnen de rubrieken brand, transport en varia.

Door de modulaire opbouw is het binnen de software mogelijk om relevante modules ook afzonderlijk te gebruiken waarmee deze zich lenen voor bijvoorbeeld deeladviezen en/of beheergesprekken.
Download presentaties
Informatie modules
Algemeen
 
 
 
Presentatie risicomanagement
Schadeplatform
18 oktober 2017
1.061 Kb
 
 
 
 
 
De 'grote kleine letters' risicomanagement
Schadeplatform
18 oktober 2017
368 Kb
 
 


Download brochures
Informatie modules
Algemeen
 
 
 
 
Leaflet DGA Accountancy pakket
Het méést complete softwarepakket voor pensioen in eigen beheer en oudedagsverplichtingen
25 april 2019
992 Kb
 
 
 
 
 
 
Leaflet Risicomanagement
Webbased adviessoftware voor adviseurs schadeverzekeringen zakelijk
18 juni 2018
992 Kb
 
 

 
Modules collectief
 
 
 
Module BPF analyse
Collectief
18 april 2017
83 Kb
 
 
 
 
 
Module CAO analyse
Collectief
18 april 2017
81 Kb
 
 
 
 
 
Module Regelingen
Collectief
18 april 2017
83 Kb
 
 
 
 
 
Module Overdracht
Collectief
18 april 2017
81 Kb
 
 

 
Modules DGA
 
 
 
Module Opbouw
DGA
18 april 2017
86 Kb
 
 
 
 
 
Module Premievrij
DGA
18 april 2017
86 Kb
 
 
 
 
 
Module Ingegaan
DGA
18 april 2017
83 Kb
 
 
 
 
 
Module Sterftekans
DGA
18 april 2017
84 Kb
 
 
 
 
 
Module Uitkering
DGA
18 april 2017
82 Kb
 
 
 
 
 
Module Marktwaarde
DGA
18 april 2017
82 Kb
 
 
 
 
 
Module Flexibilisering
DGA
18 april 2017
82 Kb
 
 

 
Modules planning
 
 
 
Module Nabestaanden
Planning
18 april 2017
81 Kb
 
 
 
 
 
Module Lijfrente
Planning
18 april 2017
83 Kb
 
 
 
 
 
Module Koopsom
Planning
18 april 2017
79 Kb
 
 
 
 
 
Module Factoren
Planning
18 april 2017
78 Kb
 
 
 
 
 
Module Echtscheiding
Planning
18 april 2017
81 Kb